Warunki korzystania HOLO (desktop)

Wprowadzenie

Niniejsze standardowe warunki witryny napisane na tej stronie zarządzają korzystaniem z naszej witryny www.ar4vision.com dostępny na www.ar4vision.com.

Warunki te zostaną w pełni zastosowane i będą miały wpływ na korzystanie z tej witryny. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki i zasady zapisane w tym miejscu. Nie możesz korzystać z tej witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek ze standardowych warunków korzystania z witryny.

Prawa własności intelektualnej

Poza treściami, które posiadasz, zgodnie z niniejszymi Warunkami AR4vision Sp. ogród zoologiczny. i / lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie.

Udziela się ograniczonej licencji wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych w tej Witrynie.

Ograniczenia

Jesteś szczególnie ograniczony od wszystkich poniższych:

  • publikowanie jakichkolwiek materiałów na Stronie w innych mediach;
  • sprzedaż, podlicencjonowanie i / lub w inny sposób komercjalizacja jakichkolwiek materiałów Witryny;
  • publicznie wykonujący i / lub pokazujący jakiekolwiek materiały na Stronie;
  • korzystanie z tej witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej witryny;
  • korzystanie z tej witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej witryny;
  • korzystanie z tej Witryny niezgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkodę Witrynie lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
  • angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, wydobywanie danych lub jakiekolwiek inne podobne działania związane z tą Witryną;
  • korzystanie z tej Witryny w celu prowadzenia jakiejkolwiek reklamy lub marketingu.

Brak gwarancji

Niniejsza strona internetowa jest dostarczana „w stanie, w jakim się znajduje”, ze wszystkimi usterkami, a AR4vision sp. z oo z o. o. nie wyrażać żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z niniejszą witryną lub materiałami zawartymi w tej witrynie. Ponadto żadne informacje zawarte w tej Witrynie nie będą interpretowane jako porady.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku AR4vision Sp. z o.o., ani żaden z jej przedstawicieli, dyrektorów i pracowników, nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej witryny, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy.

AR4vision sp. z o.o., w tym jej funkcjonariuszy, dyrektorów i pracowników, nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub specjalną odpowiedzialność wynikającą lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej Witryny.

Odszkodowanie

Niniejszym zabezpieczasz się w najszerszym zakresie AR4vision Sp. ogród zoologiczny. od i od wszelkich i / lub wszystkich zobowiązań, kosztów, żądań, przyczyn działania, szkód i wydatków powstałych w jakikolwiek sposób w związku z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się nieważne zgodnie z obowiązującym prawem, postanowienia te zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego dokumentu.

Całość porozumienia

Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy między AR4vision Sp. z o.o. oraz w związku z korzystaniem z tej Witryny oraz zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą podlegać prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem, a Ty poddajesz się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce w celu rozstrzygania wszelkich sporów.

Warunki korzystania MOBILE

Ostatnia aktualizacja 05/20/2020

AR4vision jest licencjonowany na rzecz Użytkownika końcowego przez AR4vision sp. z o.o., 
ul. Bardowskiego 12/9, Bielsko-Biała 43-300, Polska (dalej: Licencjodawca), do użytku wyłącznie zgodnie z warunkami tego dokumentu.

Pobierając aplikację ze sklepu Apple AppStore / Google Play i wszelkich jej aktualizacji, potwierdzasz, że zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszej Umowy licencyjnej oraz że akceptujesz niniejszą Umowę licencyjną.

Strony niniejszej Umowy licencyjnej potwierdzają, że Apple / Google nie jest stroną niniejszej Umowy licencyjnej i nie jest związane żadnymi postanowieniami ani zobowiązaniami dotyczącymi aplikacji, takimi jak gwarancja, odpowiedzialność, konserwacja i wsparcie. AR4vision sp. z o.o., nie Apple / Google, ponosi wyłączną odpowiedzialność za licencjonowaną aplikację i jej zawartość.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi, są zastrzeżone.

1. WNIOSEK

AR4vision (dalej: Aplikacja) to rozwiązanie, które umożliwia zdalne wsparcie audiowizualne z rozszerzoną rzeczywistością (AR) dla dwóch osób w różnych lokalizacjach - i dostosowane do urządzeń mobilnych z systemem iOS i Android.

2. ZAKRES LICENCJI

2.1 Otrzymujesz niezbywalną, niewyłączną, niepodlegającą sublicencji licencję na instalację i używanie Licencjonowanej aplikacji na dowolnym urządzeniu mobilnym z systemem iOS / Android.

2.2 Niniejsza licencja będzie również regulować wszelkie aktualizacje Aplikacji dostarczone przez Licencjodawcę, które zastępują, naprawiają i / lub uzupełniają pierwszą Aplikację, chyba że dla takiej aktualizacji przewidziana jest osobna licencja, w którym to przypadku będą obowiązywać warunki nowej licencji.

2.3 Użytkownik nie może udostępniać ani udostępniać Aplikacji stronom trzecim (chyba że w stopniu dozwolonym przez Warunki), sprzedawać, wynajmować, pożyczać, wynajmować lub w inny sposób rozpowszechniać Aplikacji.

2.4 Zabrania się inżynierii wstecznej, tłumaczenia, deasemblacji, integracji, dekompilacji, integracji, usuwania, modyfikacji, łączenia, tworzenia dzieł pochodnych lub aktualizacji, adaptacji lub prób uzyskania kodu źródłowego Aplikacji lub jakiejkolwiek jej części.

2.5 Użytkownik nie może kopiować ani zmieniać Aplikacji ani jej części. Nie możesz usuwać żadnych powiadomień o własności intelektualnej.

2.6 Naruszenie wyżej wymienionych obowiązków, a także próba takiego naruszenia, mogą podlegać ściganiu i odszkodowaniu.

2.7 Licencjodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków licencjonowania.

2.8 Żadne z postanowień niniejszej licencji nie powinno być interpretowane jako ograniczenie warunków stron trzecich. Korzystając z aplikacji, musisz upewnić się, że przestrzegasz obowiązujących warunków stron trzecich.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1 Aplikacja wymaga oprogramowania układowego IOS w wersji 11.0 lub nowszej i systemu Android 7.0 lub nowszego. Licencjodawca zaleca korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania układowego.

3.2 Licencjodawca stara się aktualizować Aplikację, aby była zgodna ze zmodyfikowanymi / nowymi wersjami oprogramowania wewnętrznego i nowego sprzętu. Nie masz uprawnień do żądania takiej aktualizacji.

3.3 Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych, które uzna za stosowne w dowolnym momencie.

4. KONSERWACJA I WSPARCIE

4.1 Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczenie usług związanych z utrzymaniem i wsparciem dla tej licencjonowanej aplikacji. Możesz skontaktować się z Licencjodawcą na adres e-mail wymieniony w tym dokumencie.

5. WYKORZYSTANIE DANYCH

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Licencjodawca będzie mógł uzyskać dostęp do treści pobranych, licencjonowanych aplikacji oraz danych osobowych użytkownika i dostosować je, a korzystanie z takich materiałów i informacji przez Licencjodawcę podlega umowom prawnym zawartym z Licencjodawcą i polityką prywatności Licencjodawcy: https://ar4vision.com /Polityka prywatności/.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1 Odpowiedzialność licencjodawcy w przypadku naruszenia obowiązków i czynów niedozwolonych będzie ograniczona do umyślnego i rażącego niedbalstwa. Wyłącznie w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych (zobowiązań podstawowych) Licencjodawca ponosi również odpowiedzialność w przypadku lekkiego zaniedbania. W każdym przypadku odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnych, typowych dla umowy szkód.

6.2 Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zgodnie z Sekcją 2 niniejszej Umowy.

7. GWARANCJA

7.1 Licencjodawca gwarantuje, że Aplikacja jest wolna od oprogramowania szpiegującego, koni trojańskich, wirusów lub innego złośliwego oprogramowania w momencie pobierania. Licencjodawca gwarantuje, że Aplikacja działa zgodnie z opisem w dokumentacji użytkownika.

7.2 Nie udziela się gwarancji na aplikację, która nie jest wykonywalna na urządzeniu, która została nieautoryzowana modyfikowana, obsługiwana w niewłaściwy lub zawiniony sposób, połączona lub zainstalowana z nieodpowiednim sprzętem lub oprogramowaniem, użytym z nieodpowiednimi akcesoriami, niezależnie od tego, czy użytkownik lub osoby trzecie, lub jeśli istnieją inne powody poza AR4vision sp. z o.o. strefa wpływów z o.o., która wpływa na wykonalność aplikacji.

7.3 Jesteś zobowiązany do sprawdzenia Aplikacji natychmiast po jej zainstalowaniu i powiadomienia AR4vision sp. z o.o. o problemach wykrytych bezzwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej w reklamacjach produktu. Raport wady zostanie wzięty pod uwagę i dalej zbadany, jeśli zostanie wysłany pocztą w ciągu pięciu (5) dni po wykryciu.

8. ROSZCZENIA O PRODUKCIE

AR4vision sp. z o.o. a Użytkownik końcowy przyjmuje do wiadomości, że AR4vision sp. z o.o. jest odpowiedzialny za zaspokojenie wszelkich roszczeń Użytkownika końcowego lub jakiejkolwiek strony trzeciej dotyczących licencjonowanej aplikacji lub posiadania i / lub użytkowania przez użytkownika końcowego tej licencjonowanej aplikacji, w tym między innymi:

(i) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt;

(ii) wszelkie roszczenia dotyczące niezgodności licencjonowanej aplikacji z jakimikolwiek obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; i

(iii) roszczenia wynikające z ochrony konsumentów, prywatności lub podobnych przepisów.

9. INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku ogólnych zapytań, skarg, pytań lub roszczeń dotyczących licencjonowanej aplikacji prosimy o kontakt:

AR4vision
Ul.Bardowskiego 12/9
Bielsko-Biała, Śląskie 43-300
Polska
contact@ar4vision.com

10. ROZWIĄZANIE UMOWY

Licencja jest ważna do momentu jej rozwiązania przez AR4vision sp. z o.o. lub przez Ciebie. Twoje prawa wynikające z niniejszej licencji wygasną automatycznie i bez powiadomienia ze strony AR4vision sp. z o.o. jeśli nie zastosujesz się do jakichkolwiek warunków niniejszej licencji. Po wygaśnięciu licencji Użytkownik zaprzestanie korzystania z aplikacji i zniszczy wszystkie kopie, pełne lub częściowe aplikacji.

11. WARUNKI UMOWY I BENEFICJENT STRONY TRZECIEJ

AR4vision sp. z o.o.. oświadcza i gwarantuje, że AR4vision sp. z o.o. podczas korzystania z licencjonowanej aplikacji będą przestrzegać obowiązujących warunków umowy stron trzecich.

12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

AR4vision sp. z o.o.. a Użytkownik końcowy przyjmuje do wiadomości, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, że licencjonowana Aplikacja lub posiadanie i korzystanie przez Licencjonowanego Użytkownika końcowego z tej licencjonowanej aplikacji narusza prawa własności intelektualnej strony trzeciej,AR4vision sp. z o.o. ponosi wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie, obronę, ugodę i zwolnienie lub wszelkie takie roszczenia dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej.

13. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsza umowa licencyjna podlega prawu polskiemu z wyłączeniem norm kolizyjnych.

14. RÓŻNE

14.1 Jeżeli którykolwiek z warunków niniejszej umowy będzie lub stanie się nieważny, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Nieprawidłowe warunki zostaną zastąpione ważnymi sformułowaniami sformułowanymi w sposób, który pozwoli osiągnąć główny cel.

14.2 Apple App Store: Poniższe zasady dotyczą wszystkich aplikacji mobilnych zakupionych w Apple App Store („Oprogramowanie Apple”): Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsze Warunki są wyłącznie kwestią między użytkownikiem a AR4vision, a nie Apple, Inc. ( „Apple”) nie ponosi odpowiedzialności za Oprogramowanie Apple ani jego zawartość. Korzystanie z oprogramowania Apple musi być zgodne z Warunkami korzystania z App Store.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie ma obowiązku świadczenia żadnych usług serwisowych i wsparcia w odniesieniu do Oprogramowania Apple. W przypadku niezgodności Oprogramowania Apple z dowolną obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić Apple, a Apple zwróci Ci cenę zakupu Oprogramowania Apple; w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Oprogramowania Apple, a wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z nieprzestrzeganiem gwarancji podlegają wyłącznie niniejszej Umowie i wszelkim przepisom prawa mającym zastosowanie do AR4vision jako dostawcy oprogramowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie ponosi odpowiedzialności za zaspokojenie jakichkolwiek roszczeń użytkownika lub osób trzecich związanych z oprogramowaniem Apple lub posiadaniem i / lub korzystaniem z oprogramowania Apple, w tym między innymi:

(i) odpowiedzialnością za produkt roszczenia;
(ii) wszelkie roszczenia, że ​​Oprogramowanie Apple nie jest zgodne z jakimikolwiek obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz
(iii) roszczenia wynikające z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów;
a wszelkie takie roszczenia podlegają wyłącznie niniejszym Warunkom i wszelkim przepisom prawa mającym zastosowanie do AR4vision jako dostawcy oprogramowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, że Oprogramowanie Apple lub posiadanie i korzystanie z tego oprogramowania Apple narusza jego prawa własności intelektualnej, AR4vision, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie , obrony, rozstrzygania i dochodzenia roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej w zakresie wymaganym przez niniejsze Warunki.

Użytkownik i AR4vision przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Apple oraz podmioty zależne Apple są stronami trzecimi będącymi beneficjentami niniejszej Umowy w związku z licencją na Oprogramowanie Apple i że po zaakceptowaniu Warunków Apple będzie mieć prawo (i zostanie uznane za zaakceptowane)) w celu wyegzekwowania niniejszych Warunków w związku z licencją na Oprogramowanie Apple w stosunku do Ciebie jako strony trzeciej będącej jego beneficjentem.

14.3 Sklep Google Play: Poniższe zasady dotyczą wszystkich aplikacji mobilnych zakupionych w Sklepie Google Play („Oprogramowanie Google”):

(i) użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki są wyłącznie kwestią między użytkownikiem a Ar4vision, a nie Google, Inc. („Google”);
(ii) korzystanie z Oprogramowania Google musi być zgodne z obowiązującymi wówczas Warunkami korzystania ze Sklepu Google Play;
(iii) Google jest tylko dostawcą Sklepu Google Play, w którym nabyłeś Oprogramowanie Google;
(iv) AR4vision, a nie Google, ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Oprogramowanie Google;
(v) Google nie ma wobec Ciebie żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w odniesieniu do Oprogramowania Google lub niniejszych Warunków; oraz
(vi) użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Google jest zewnętrznym beneficjentem niniejszych Warunków związanych z AR4vision.