Polityka prywatności i plików cookies dla aplikacji DESKTOP

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.ar4vision.pl.

Administratorem strony jest AR4vision sp. z o.o., Mickiewicza 21B/1, Bielsko-Biała 43-300, Polska.
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail wojtek@ar4vision.com.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – AR4vision sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21B/1, Bielsko-Biała 43-300, Polska.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.ar4vision.pl.
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu elektronicznego.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

AR4vision sp. z o.o., Mickiewicza 21B/1, Bielsko-Biała 43-300, Polska – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera.

§ 3 Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5 Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Polityka prywatności i plików cookies dla aplikacji MOBILNEJ

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz korzystania z plików cookie i innych technologii w ramach aplikacji.

Administratorem danych jest AR4vision sp. z o.o., ul. Bardowskiego 12/9, Bielsko-Biała 
43-300, Polska. Skontaktuj się z administratorem na adres e-mail: contact@ar4vision.com.

§1 Definicje

Dla celów niniejszej polityki prywatności używane są następujące terminy:
Administrator - "AR4vision sp. z o.o.", ul. Bardowskiego 12/9, Bielsko-Biała 43-300, Polska.
Aplikacja - Aplikacja jest dostępna w sklepie i na stronie internetowej: www.ar4vision.com.
Użytkownik - dowolny podmiot, który korzysta z Aplikacji.

§2 Dane osobowe

Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Aplikacji, takich jak formularz rejestracyjny. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rejestracyjnego są przetwarzane w celu uruchomienia Aplikacji dla Użytkownika. Dane podane Administratorowi w ramach elektronicznego formularza zamówienia produktu są przetwarzane w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartej poprzez złożenie zamówienia, w tym wystawienie i przesłanie Użytkownikowi faktury (VAT) dokumentującej zakup.

Administrator gwarantuje poufność wszystkich przekazanych mu danych osobowych.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań przez Użytkownika, któremu formularz jest przeznaczony. Administrator nie przekazuje przekazanych mu danych osobom trzecim.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

§3 Użytkownik

Użytkownik ma następujące prawa:

Prawo do żądania udostępnienia swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przekazania danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził uprzednio taką zgodę, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Administrator informuje Użytkownika, że dane osobowe przekazane mu w ramach formularza rejestracyjnego i elektronicznego formularza zamówienia produktu są przekazywane do Polski poprzez umieszczenie ich w bazie danych zlokalizowanej na serwerze znajdującym się na terenie Polski.

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

AR4vision sp. z o.o., ul. Bardowskiego 12/9, Bielsko-Biała 43-300, Polska.

§4 Cookies

Administrator używa plików cookie, czyli małych informacji tekstowych, zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system komputerowy Administratora.

Administrator przechowuje cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do zawartych w nich informacji w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania aplikacji.

Administrator wskazuje niniejszym, iż pliki cookies mogą być usuwane przez Użytkownika po ich zapisaniu przez Administratora, za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, wykorzystywanych w tym celu programów lub przy użyciu odpowiednich narzędzi dostępnych w systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik.

§5 Dzienniki serwera i informacje, które gromadzimy

Po zainstalowaniu naszej aplikacji mobilnej, zostaniesz poproszony o udzielenie dostępu do powiadomień na Twoim urządzeniu mobilnym, aparatu fotograficznego, mikrofonu. Pozwolenie na dostęp do tych funkcji przez Usługę jest niezbędne do prawidłowego działania aplikacji. W przypadku udzielenia takiego zezwolenia, możemy zbierać informacje na temat korzystania przez Użytkownika z tych funkcji.

Nie będziemy zbierać ani wykorzystywać żadnych informacji kontaktowych użytkownika, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę, a jedynie wówczas wykorzystamy te informacje w celu umożliwienia użytkownikowi i jego kontaktowi korzystania z Usługi.

Gdy Użytkownik nawiązuje połączenie z innym użytkownikiem, przekazuje głos i wideo przez Internet. Nie oglądamy ani nie słuchamy treści Państwa rozmów prowadzonych za pośrednictwem AR4vision App, ani nie przechowujemy Państwa nagrań audio lub wideo po ich dostarczeniu do miejsca przeznaczenia.

Korzystanie z Aplikacji polega na przesyłaniu zapytań do serwera, na którym Aplikacja jest przechowywana.
Każde zapytanie skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera. Logi zawierają m.in. adres IP Użytkownika, datę i godzinę serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym używanym przez Użytkownika.

Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Dane przechowywane w logach serwera nie są kojarzone z określonymi osobami korzystającymi z Aplikacji i nie są wykorzystywane przez Administratora do identyfikacji Użytkownika. Logi serwera są jedynie materiałem pomocniczym wykorzystywanym do administrowania Aplikacją, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§6 Cele gromadzenia, wykorzystanie danych

Dane, które zbieramy, wykorzystujemy do następujących celów:

  • Aby umożliwić innym użytkownikom Serwisu kontakt z Tobą za pośrednictwem Serwisu,
  • Komunikować się z Tobą w sprawie Usługi,
  • By administrować, chronić i ulepszać nasz serwis.

§7 Integralność danych

Jako zarejestrowany użytkownik Aplikacji AR4vision, mogą Państwo w każdej chwili przeglądać i zmieniać dane osobowe poprzez dostęp do swojego konta w Aplikacji. Prosimy o niezwłoczną aktualizację swoich danych osobowych, jeśli ulegną one zmianie lub staną się niedokładne. Wszystkie dane osobowe zostaną usunięte z naszych systemów w momencie wyrejestrowania/zamknięcia konta.

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może on korzystać z następujących praw przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych:

  • Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp, poprawić, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, mogą Państwo to zrobić w każdej chwili, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych.
  • Ponadto, jeśli użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej, może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądać przeniesienia danych osobowych. Ponownie możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.
  • Jeśli firma Moneybookers zebrała i przetwarza dane osobowe użytkownika za jego zgodą, użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Może to oznaczać ograniczenie lub odmowę dostępu do niektórych usług. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych prowadzonego przez nas przed cofnięciem zgody, ani na przetwarzanie danych osobowych prowadzone na podstawie zgodnych z prawem podstaw przetwarzania danych, innych niż zgoda.
  • Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym organem ochrony danych osobowych.
  • Odpowiadamy na wszystkie prośby, które otrzymujemy od osób fizycznych pragnących skorzystać ze swoich praw do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

§8 Bezpieczeństwo

Transmisje przez Internet nigdy nie są w 100% bezpieczne ani wolne od błędów. Podejmujemy jednak uzasadnione kroki w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie każdego hasła, którego używa w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz za zmianę hasła w przypadku podejrzenia, że zostało ono naruszone. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieautoryzowane korzystanie z Usługi prowadzonej przy użyciu jego konta.

§9 Poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki od czasu do czasu i według własnego uznania. Powiadomimy Cię, że zmiany zostały wprowadzone poprzez wskazanie w Polityce daty ostatniej aktualizacji. Korzystając z Usługi, Użytkownik akceptuje aktualną wersję niniejszej Polityki w wersji opublikowanej w Aplikacji w danym czasie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych lub niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt: contact@ar4vision.com.